รวบตึง 3 นโยบายลงทุน Jitta Wealth เลือกแบบไหน…ที่ตรงใจ ปีล่าสุด

Update : 31 ตุลาคม 2566

คุณกำลังหาโอกาสลงทุนต่างประเทศอยู่หรือเปล่า และพอเจอทางเลือกการลงทุนแล้ว คุณยังมีความรู้สึกไม่แน่ใจว่า จะเลือกพอร์ตลงทุนแบบไหนที่ตรงใจหรือตรงจริตคุณ

กองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth เป็นทางเลือกในการลงทุน มีพอร์ตลงทุนให้คุณเลือกถึง 3 รูปแบบ แต่ข้อมูลให้คุณอ่านหรือศึกษาเพิ่มเติมมีมากมาย อยากให้สรุปแบบรวบตึง…เพื่อตัดสินใจเริ่มลงทุนได้ง่าย

บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักพอร์ตลงทุนทั้ง 3 รูปแบบ ไฮไลต์หลักการลงทุน รูปแบบสินทรัพย์ และระดับความเสี่ยง รวมไปถึงสรุปให้ว่า คุณเหมาะกับพอร์ตลงทุนรูปแบบไหน

Jitta Wealth บริหารกองทุนส่วนบุคคลผ่านสินทรัพย์อะไร

สินทรัพย์ทางการเงินที่ Jitta Wealth เลือกจัดพอร์ตกองทุนส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ETF และ หุ้น 

 1. ETF หรือ Exchange Traded Fund อยู่ในรูปแบบของกองทุน ซื้อขายในตลาดหุ้น เสมือนหุ้นบริษัท ราคาเคลื่อนไหวแบบ Real-time โดย ETF จะกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่หลากหลาย ตามนโยบายของบริษัทจัดการลงทุนที่ออก ETF มีระดับความเสี่ยงตั้งแต่ต่ำไปจนถึงสูง เช่น ETF ที่ลงทุนในตราสารหนี้ รวมไปถึงพันธบัตรรัฐบาลจะมีความเสี่ยงต่ำ ขณะที่ ETF ที่ลงทุนในตลาดหุ้น หรือหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม หรือธีมธุรกิจจะมีความเสี่ยงสูง
 2. หุ้น หรือหุ้นสามัญ หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น การลงทุนใน 1 บริษัท คุณได้ความเป็นเจ้าของบริษัทตามสัดส่วนหุ้นที่ถือครอง แต่เป็นการลงทุนในบริษัทเดียว ไม่มีการกระจายความเสี่ยง หากไม่ได้ลงทุนหุ้นบริษัทอื่นๆ ด้วย จึงมีความเสี่ยงที่สูงกว่า ETF

ทั้ง ETF และหุ้นเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำกับดูแลผ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของไทย หรือต่างประเทศ ดังนั้นสินทรัพย์เหล่านี้จึงมีความน่าเชื่อถือและสามารถลงทุนได้

3 พอร์ตลงทุนตามระดับความเสี่ยง

เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่า Jitta Wealth บริหารกองทุนส่วนบุคคลผ่านสินทรัพย์ทางการเงินอะไรบ้าง ก่อนจะเริ่มต้นลงทุน คุณควรรู้จักตัวเองก่อน ว่าคุณสนใจลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้หรือไม่ หรือคุณต้องการพอร์ตลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเงินฝากหรือไม่ 

ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน สำหรับการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล คือ คุณควรมีเงินก้อนที่ไม่ต้องการรีบใช้หรือเป็นเงินเย็น เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงและมีโอกาสขาดทุนได้ตลอดเวลา หากเป็นเงินเก็บก้อนเดียวที่มี แล้วอยู่ในช่วงที่มีความผันผวน คุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจได้

นอกจากนี้ยังมีเรื่องระดับความเสี่ยงของกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth แบ่งออกเป็น 3 ระดับความเสี่ยง ได้แก่ ต่ำ กลาง และสูง 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกองทุนส่วนบุคคล

ระดับความเสี่ยงเหมาะกับสัดส่วนลงทุนตราสารหนี้สัดส่วนลงทุนหุ้น
ความเสี่ยงต่ำ (Conservative)ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย มุ่งหวังให้เงินลงทุนปลอดภัย80%20%
ความเสี่ยงปานกลาง (Moderate)ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง มุ่งหวังให้เงินลงทุนบางส่วนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น50%50%
ความเสี่ยงสูง (Aggressive)ยอมรับความผันผวนได้สูง มุ่งหวังผลตอบแทนสูงมาก และโอกาสที่เงินลงทุนเติบโตสูงในอนาคต20%80%
ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน และ Vanguard

พอร์ตลงทุนความเสี่ยงต่ำ 

Global ETF แผนพอเพียง

 • กระจายความเสี่ยงทั่วโลกผ่าน ETF ตราสารหนี้ 80% และ ETF หุ้น 20% 
 • จัดพอร์ตตามทฤษฎีรางวัลโมเดลอย่าง Modern Portfolio Theory 
 • ผลตอบแทนคาดหวังต่อปี +4% 
 • ผลตอบแทนรวมสิบปี 2555-2565 +25.72%
 • โอกาสขาดทุนสูงสุด -19.41%
 • เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ มีประสบการณ์ลงทุนไม่มาก หรือมีความต้องการใช้เงินในช่วง 1-3 ปี
 • เงินลงทุนเริ่มต้น 10,000 บาท เพิ่มทุนครั้งละ 1,000 บาท

พอร์ตลงทุนความเสี่ยงปานกลาง

Global ETF แผนสมดุล

 • กระจายความเสี่ยงทั่วโลกผ่าน ETF ตราสารหนี้ 50% และ ETF หุ้น 50% 
 • จัดพอร์ตตามทฤษฎีรางวัลโมเดลอย่าง Modern Portfolio Theory 
 • ผลตอบแทนคาดหวังต่อปี +6% 
 • ผลตอบแทนรวมสิบปี 2555-2565 +67.43%
 • โอกาสขาดทุนสูงสุด -23.70%
 • เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง มีประสบการณ์ลงทุนมาบ้าง หรือมีความต้องการใช้เงินในช่วง 3-5 ปี
 • เงินลงทุนเริ่มต้น 10,000 บาท เพิ่มทุนครั้งละ 1,000 บาท

พอร์ตลงทุนความเสี่ยงสูง

Global ETF แผนเติบโต

 • กระจายความเสี่ยงทั่วโลกผ่าน ETF ตราสารหนี้ 20% และ ETF หุ้น 80% 
 • จัดพอร์ตตามทฤษฎีรางวัลโมเดลอย่าง Modern Portfolio Theory 
 • ผลตอบแทนคาดหวังต่อปี +8%
 • ผลตอบแทนรวม 2555-2565 +106.44%
 • โอกาสขาดทุนสูงสุด -29.43%
 • เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง แต่ต้องการกระจายความเสี่ยงบางส่วนในตราสารหนี้ สามารถลงทุนได้มากกว่า 5 ปีขึ้นไป หรือต้องการลงทุนระยะยาวเป็นพอร์ตลงทุนรับวัยเกษียณ 
 • เงินลงทุนเริ่มต้น 10,000 บาท เพิ่มทุนครั้งละ 1,000 บาท

Thematic Optimize

 • ลงทุน ETF หุ้นธีมเมกะเทรนด์ทั่วโลกที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว
 • จัดพอร์ต 4 ธีมหุ้นรายธุรกิจ โดย AI เลือกธีมและปรับพอร์ตทุกไตรมาส
 • ผลตอบแทนย้อนหลังต่อปี 31 ธันวาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ +11.33%
 • ผลตอบแทนย้อนหลังรวม 31 ธันวาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ +71.01%
 • โอกาสขาดทุนสูงสุด -38.43%
 • เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตระยะยาว หรือสามารถลงทุนได้มากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • เงินลงทุนเริ่มต้น 10,000 บาท เพิ่มทุนครั้งละ 1,000 บาท

Thematic DIY

 • ลงทุน ETF หุ้นธีมเมกะเทรนด์ทั่วโลกที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว
 • จัดพอร์ตสูงสุด 5 ธีมหุ้นรายธุรกิจ โดยเลือกธีมและเปลี่ยนที่ชื่นชอบเอง 
 • ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับระยะเวลาและธีมในการลงทุน
 • โอกาสขาดทุนสูงสุด -15-20%
 • เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตระยะยาว หรือสามารถลงทุนได้มากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • เงินลงทุนเริ่มต้น 10,000 บาท เพิ่มทุนครั้งละ 1,000 บาท

Jitta Ranking

 • ลงทุนในหุ้นรายตัวของตลาดหุ้นแต่ละประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ
 • ลงทุนในหุ้นรายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีสหรัฐฯ เทคโนโลยีจีน สุขภาพสหรัฐ
 • ประยุกต์หลักการ Warren Buffett คือ ‘ลงทุนในบริษัทที่ดี ในราคาที่เหมาะสม’
 • จัดพอร์ต 5-20 หุ้น จัดอันดับหุ้นดีราคาเหมาะสม โดย AI ของ Jitta และปรับพอร์ตทุกไตรมาส
 • ผลตอบแทนย้อนหลังต่อปี 2555 – 2565 อยู่ที่ +11-18%
 • ผลตอบแทนย้อนหลังรวม 2555 – 2565 อยู่ที่ +200-434%
 • โอกาสขาดทุนสูงสุด -38-52%
 • เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตระยะยาว หรือสามารถลงทุนได้มากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • เงินลงทุนเริ่มต้น 500,000 บาท เพิ่มทุนครั้งละ 50,000 บาท

นี่คือ ไฮไลต์ความน่าสนใจของ ‘พอร์ตลงทุน Jitta Wealth’ ที่เราสรุปและย่อยมาให้คุณเข้าใจง่ายๆ รวมถึงตัวเลขผลตอบแทนต่างๆ ที่มีความสำคัญ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

คุณอาจจะสงสัยว่า ทำไมมีตัวเลขโอกาสขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ถึงติดลบมากกว่าผลตอบแทนต่อปีที่ได้ เพราะเป็นตัวเลขย้อนหลังที่วัดจากช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดวิกฤต ตลาดมีความผันผวนขาลง ตัวเลขนี้คือ โอกาสขาดทุนสูงสุดที่คุณจะเผชิญในระหว่างที่ลงทุน ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นทุกปี แต่เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่า ตัวคุณยินดีรับความเสี่ยงนี้หรือไม่ (Willingness to take risk) นอกเหนือจากความเสี่ยงที่สามารถรับได้ (Ability to take risk)

นอกจากนี้สินทรัพย์ที่ Jitta Wealth คัดเลือกลงทุน ส่วนใหญ่อยู่ในตลาดหุ้นต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราการแลกเปลี่ยน เพราะเป็นพอร์ตลงทุนระยะยาว หากคุณลงทุนนานกว่า 5 ปี ผลตอบแทนที่ได้รับจะสูงพอที่จะชดเชยการขาดทุนค่าเงินได้ แต่จังหวะนี้ไม่ได้มีทุกครั้ง เพราะโอกาสที่คุณจะได้กำไรจากค่าเงินก็มีเช่นเดียวกัน

นี่คือ สรุปรวบตึง 3 พอร์ตลงทุน Jitta Wealth ที่คุณสามารถอ่านได้จบในบทความเดียว เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจหลักการลงทุน รูปแบบสินทรัพย์ และระดับความเสี่ยงของกองทุนส่วนบุคคล แล้วคุณจะตัดสินใจได้ว่า คุณเหมาะกับพอร์ตลงทุนอะไร

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด