แจ้งการออกหนังสือรับรองและการดาวน์โหลดเอกสารภาษีปันผล

17 มกราคม 2565

ขออนุญาตแจ้งการให้บริการด้านเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังนี้

housekeeping_JW (1).png

1. การออกหนังสือรับรองสินทรัพย์ลงทุน

หนังสือรับรองสินทรัพย์การลงทุน Jitta Wealth คือเอกสารรับรองมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนบุคคลที่คุณถืออยู่ ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. จิตตะ เวลธ์ จำกัด โดยจะระบุมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของแต่ละพอร์ตการลงทุนที่มี ณ วันที่ออกหนังสือรับรอง ซึ่งสามารถใช้เพื่อยื่นขอวีซ่า ยื่นกู้เงิน หรือใช้ยื่นกับหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการได้

คุณสามารถแจ้งความประสงค์ให้ Jitta Wealth ออกหนังสือดังกล่าว เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และขอเป็นไฟล์หรือเอกสารจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ครับ โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ 200 บาท/ต่อครั้งการออกหนังสือรับรองสินทรัพย์ (รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งด้วยแล้ว) ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสินทรัพย์มีดังนี้

  1. แจ้งขอหนังสือรับรองสินทรัพย์กับเจ้าหน้าที่ทาง Line: @JittaWealth หากต้องการเฉพาะบางพอร์ตการลงทุน ให้แจ้งหมายเหตุมาด้วย
  2. ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท และส่งหลักฐานการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่ทาง Line: @JittaWealth
  3. เลือกวิธีจัดส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล ใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ใช้ระยะเวลา 10 วันทำการ

2. ดาวน์โหลดข้อมูลเงินปันผลเพื่อยื่นภาษีออนไลน์
(สำหรับนโยบาย Jitta Ranking ไทย)

ปัจจุบันการยื่นภาษีสามารถดำเนินการผ่านออนไลน์ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า ดังนั้นข้อมูลรายการเงินปันผลและการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ต้องใช้ยื่นขอเครดิตภาษีคืนกับสรรพากรนั้น จึงสามารถดาวน์โหลดได้จากระบบออนไลน์ของ Investor Portal ครับ

โดยขั้นตอนการดาวน์โหลดข้อมูลเงินปันผลและการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีดังนี้

  1. ล็อกอิน Investor Portal ได้ที่ www.set.or.th/tsd (สมัครสมาชิกที่นี่)
  2. คลิกที่เมนู "ไฟล์ยื่นภาษี"
  3. เลือกปีภาษีที่ต้องการ และกดปุ่ม "รวมกองทุนส่วนบุคคล"
  4. คลิกที่ช่อง "ยอมรับ" และกดปุ่ม "Download"
  5. นำข้อมูลไปยื่นขอเครดิตภาษีแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th

ดูวิธีดาวน์โหลดข้อมูลภาษีสำหรับการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต

โดยการยื่นขอเครดิตภาษีคืนกับสรรพากรผ่านออนไลน์นั้น ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารครับ ยกเว้นสรรพากรร้องขอ คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Jitta Wealth เพื่อไปขอไฟล์ใบปันผลจาก TSD (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)ให้ได้ครับ

ช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ Jitta Wealth

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูล ในอดีต อัตราผลตอบแทนที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด